👈 فروشگاه فایل 👉

پاورپوینت درخت AVL

ارتباط با ما

... دانلود ...

درخت AVL

انواع مختلف درخت BST

انواع مختلف درخت BST ...

درخت BST متعادل

در درخت متعادل BST متوسط تعداد مقایسه پایینتر خواهد بود؟

برای اینكه درخت را متعادل نماییم:

باید درخت را از نو بازسازی كنیم. صرف وقت

درخت را متوازن نگه داریم.

تعریف بازگشتی درخت متعادل دودویی

اگرT یك درخت دودویی غیر تهی با زیر درختان سمت چپ و راست TLوTRباشد، آنگاه Tیك درخت متعادل از نظر ارتفاع است اگر و فقط اگر

TL و TR از نظر ارتفاع متعادل بوده و

1<= hL-hR باشد كه در آن hL و hR به ترتیب ارتفاع TRو TL هستند.

ضریب تعادل

انواع چرخش

انواع چرخش

ارتفاع درخت AVL

👇محصولات تصادفی👇

سورسهای گرافیک کامپیوتر در زبان سی دانلود پاورپوینت مدیریت روابط کار و مذاکرات دسته جمعی شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ترکمن بررسی و به کارگیری روشهای تدریس فعال در آموزش پایان نامه سرقفلی حق کسب و پیشه