👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی وضعیت فروش محصولات چرمی سبک (داخلی – خارجی)

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول) طرح تحقیق 1

بیان موضوع یا تعریف مسأله: 2

ضرورت انجام تحقیق: 4

پیشینه تحقیق: 5

فرضیات 6

تعریف عملیات متغیرها: 7

نوع تحقیق و دلایل آن: 7

ابزار گردآوری داده ها: 8

جامعه آماری: 8

مراحل انجام تحقیق: 8

تعریف مفاهیم: 8

محدودیت ها 12

فصل دوم) ادبیات تحقیق 13

بخش اول آشنایی با صنعت چرم سبک 14

تاریخچه استفاده از پوست، چرم و چرمسازی: 15

تكنولوژی (فن آوری) در صنعت چرم 22

مراحل ساخت چرم 29

عوامل مؤثر بر كیفیت پوست و چرم 31

الف- پوست: 31

ب- چرم: 35

انواع چرم و موارد استفاده از آن: 36

انواع محصولات چرمی: 38

بخش دوم مباحثی در باب صادرات و ابعاد مدیریتی آن 40

تجارت بین الملل و كشورهای روبه توسعه 41

جایگاه صادرات غیر نفتی در اقتصاد كشور 43

آثار جانبی افزایش ظرفیت های تولیدی 43

نقش صادرات غیر نفتی در ایجاد اشتغال 44

تعریف استراتژی 46

نقش و جایگاه صادرات غیر نفتی در استراتژی های توسعه اقتصادی 46

الف- استراتژی جایگزینی واردات 46

ب- استراتژی توسعه صادرات: 48

انواع استراتژی های رقابتی عام 49

رهبری در هزینه 51

تمایز محصول 52

تمركز (محدودنگری) 54

میانه روی 56

تعریف بازاریابی: 58

استراتژی های عمده تقسیم بندی بازار 59

1- استراتژی بازاریابی یكسان 59

2- استراتژی بازاریابی تفكیكی 60

3- استراتژی بازاریابی تمركزی 61

ارزشیابی و انتخاب استراتژی تقسیم بندی بازار 62

تقسیم بندی بازار های بین المللی 64

استراتژی توسعه آمیخته بازاریابی 66

آمیخته محصول 67

اهمیت قیمت در آمیخته بازاریابی 69

آمیخته تشویق و ترفیع 71

اجزای تشویق و ترفیع 72

توزیع فیزیكی در آمیخته بازاریابی 73

تصمیمات عمده در بازاریابی بین المللی 74

1- ارزیابی اوضاع و احوال و محیط بازاریابی بین الملل 75

2- تصمیم به فعالیت در سطح بین‌الملل (Deciding wether to go abroad) 84

3- تصمیم در مورد انتخاب بازارها در سطح بین‌الملل (Deciding Which market to enter) 86

4- تصمیم در مورد چگونگی وارد شدن به بازار بین‌المللی (Diciding how to enter the market) 88

5- تصمیم در مورد برنامه های بازاریابی بین‌الملل (Deciding on the markting program) 96

6- تصمیم در مورد نوع سازمان بازاریابی بین‌الملل (Diciding on the marketing organizition) 104

فصل سوم) روش تحقیق 108

مصاحبه با مدیران واحدها: 109

جامعه آماری: 111

منابع اطلاعات: 111

فصل چهارم) جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 112

اطلاعاتی راجع به مدیران مراكز: 113

بررسی فرضیه ها 113

فرضیه 1: 113

فرضیه 2 114

فرضیه 3: 114

فرضیه 4: 114

فرضیه 5: 115

تحلیل یافته های مصاحبه ای 115

تولید کنندگان 115

فروشندگان 116

مشتریان 116

تبلیغات برای فروش 117

فصل پنجم) نتیجه گیری و پیشنهادات 118

نتیجه گیری 119

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 1: 119

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 2: 120

نتایج بدست امه در ارتباط با فرضیه 3: 122

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 4: 124

نتایج بدست آمده در ارتباط با فرضیه 5: 125

پیشنهادات 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 1: 127

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 2: 130

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 3: 133

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 4: 135

پیشنهادات در ارتباط با فرضیه 5: 136

سایر پیشنهادات 138

توصیه به سایر دانشجویان محققین 141

منابع: 143

👇محصولات تصادفی👇

تحقیق تفكر استراتژیك بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر پایان نامه بررسی رابطه نسبتهای نقدی و تعهدی آنها پاورپوینت های شواهد حسابرسی دانلودگزارش کارآموزی - كنجاله ـ خط تولید حلوا شكری 14 ص