👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک کشت و صنعت و دامپروری ...

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ....................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- عنوان و موضوع تحقیق....................................................................................................... 1

1-2- بیان مساله.......................................................................................................................... 1

1-3- اهداف تحقیق..................................................................................................................... 3

1-4- سوالات تحقیق................................................................................................................... 3

1-5- فرضیه­های تحقیق............................................................................................................... 4

1-6- اهمیت و ضرورت تحقیق................................................................................................... 4

1-7- متغیرهای تحقیق................................................................................................................. 5

1-8- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق.......................................................................... 5

1-9- مدل عملیاتی...................................................................................................................... 6

1-10- ساختار تحقیق.................................................................................................................. 7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1- برنامه­ریزی استراتژیک........................................................................................................ 9

2-1-1- مقدمه............................................................................................................................ 9

2-1-2- تعریف برنامه ریزی........................................................................................................ 10

2-1-3- ویژگی­های برنامه­ریزی.................................................................................................... 11

2-1-4- ابعاد مختلف برنامه­ریزی................................................................................................. 12

2-1-5- برنامه­ریزی استراتژیک.................................................................................................... 13

2-1-6- نظام برنامه ریزی استراتژیک............................................................................................ 15

2-1-7- ویژگی­های برنامه­ریزی استراتژیک................................................................................... 16

2-1-8- اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک.......................................................................................... 18

2-1-9- مدل برنامه­ریزی استراتژیک............................................................................................. 19

2-1-10- مزایای برنامه­ریزی استراتژیک........................................................................................ 21

2-1-11- محدودیت­های برنامه­ریزی استراتژیک............................................................................ 23

2-1-12- برنامه­ریزی بلندمدت و برنامه­ریزی استراتژیک................................................................. 23

2-1-13- مدل کلی مدیریت استراتژیک........................................................................................ 25

2-1-14- مدل تحلیلی تحقیق.................................................................................................... 26

2-1-15- موانع تدوین برنامه­های استراتژیک................................................................................. 29

2-1-16- موانع اجرای برنامه های استراتژیک ............................................................................... 29

2-2- عوامل موثر بر موفقیت برنامه ریزی استراتژیک...................................................................... 32

2-2-1- جلب مشارکت مدیران ارشد در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک........................................... 32

2-2-2- آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه ریزی استراتژیک........................................... 38

2-2-3- ایجاد و حفظ مشارکت تیمی کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک............................... 41

2-2-4- پذیرش کارکنان در فرایند برنامه ریزی استراتژیک............................................................. 45

2-2-5- فرهنگ سازمانی در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک.............................................................. 47

2-2-6- ساختار سازمانی در فرایند برنامه­ریزی استراتژیک.............................................................. 52

2-2-7- موفقیت برنامه ریزی استراتژیک....................................................................................... 55

2-3- پیشینه تحقیق..................................................................................................................... 57

فصل سوم: مواد و روش ها

3-1- روش تحقیق...................................................................................................................... 59

3-2- جامعة آماری...................................................................................................................... 59

3-3- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری................................................................................. 60

3-4- ابزار جمع‌آوری اطلاعات.................................................................................................... 60

3-5- روائی و پایائی ابزار سنجش................................................................................................ 60

3-6- قلمرو تحقیق..................................................................................................................... 61

3-7- محدودیت­های تحقیق......................................................................................................... 62

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌های آماری................................................................................... 62

فصل چهارم : نتایج

4-1- مقدمه................................................................................................................................ 64

4-2- توصیف آماری سؤالات پرسشنامه........................................................................................ 65

4-3- توصیف آماری متغیرهای تحقیق........................................................................................... 68

4-4- تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری.............................................................................. 74

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه................................................................................................................................ 80

5-2- نتیجه‌گیری......................................................................................................................... 80

5-3- ضعف و قوت شرکت کشت و صنعت بر اساس عوامل سازمانی موثر در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک 83

5-4- پیشنهادها........................................................................................................................... 85

5-4-1- پیشنهادها در راستای تحقیق ........................................................................................... 85

5-4-2- پیشنهادها برای محققان آتی............................................................................................. 87

مـنابـع........................................................................................................................................ 88

الف) منابع فارسی ...................................................................................................................... 88

ب- منابع انگلیسی....................................................................................................................... 91

پیوست ها................................................................................................................................... 92

چکیده انگلیسی...........................................................................................................................

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 2-1- ویژگی سیستم برنامه­ریزی استراتژیک......................................................................... 16

جدول 2-2- تفاوت برنامه­ریزی استراتژیک با برنامه­ریزی بلندمدت.................................................. 24

جدول 3-1- شیوة امتیازدهی طیف لیكرت..................................................................................... 60

جدول 3-2- پایایی پرسشنامه....................................................................................................... 61

جدول 3-3- قلمرو زمانی تحقیق.................................................................................................. 61

جدول 4-1- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سوال جنسیت................................... 65

جدول 4-2- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات....................... 66

جدول 3-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال سابقه فعالیت........................... 67

جدول 4-4- توزیع آمار توصیفی مشارکت مدیران ارشد در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک............... 68

جدول 4-5- توزیع آمار توصیفی مشارکت تیمی کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک ............. 69

جدول4-6- توزیع آمار توصیفی پذیرش کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک.......................... 70

جدول 4-7- توزیع آمار توصیفی آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک......... 71

جدول 4-8- توزیع آمار توصیفی ساختار سازمانی.......................................................................... 72

جدول 4-9- توزیع آمار توصیفی فرهنگ سازمانی.......................................................................... 73

جدول 4-10- میانگین متغیر مشارکت مدیران ارشد........................................................................ 74

جدول 4-11- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر مشارکت مدیران ارشد................................................... 75

جدول 4-12- میانگین متغیر مشارکت تیمی کارکنان....................................................................... 75

جدول 4-13- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر مشارکت تیمی کارکنان.................................................. 75

جدول 4-14- میانگین متغیر پذیرش کارکنان.................................................................................. 76

جدول 4-15- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر پذیرش کارکنان............................................................. 76

جدول 4-16- میانگین متغیر آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک.... 77

جدول 4-17- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک 77

جدول 4-18- میانگین متغیر ساختار سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک............................... 77

جدول 4-19- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر ساختار سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک.......... 78

جدول 4-20- میانگین متغیر فرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک............................... 78

جدول 4-21- آزمون T یک نمونه‌ای متغیر فرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک.......... 78

جدول4-22- آزمون فریدمن جهت رتبه بندی متغیرها..................................................................... 79

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

نمودار 4-1- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سوال جنسیت........................................................... 65

نمودار 4-2- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات............................................... 66

نمودار 4-3- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال مدت فعالیت.................................................... 67

نمودار4-4- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به مشارکت مدیران ارشد................................................. 68

نمودار4-5- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به مشارکت تیمی کارکنان................................................ 69

نمودار 4-6- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به پذیرش کارکنان در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک....... 70

نمودار 4-7- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت برنامه­ریزی استراتژیک 71

نمودار 4-8- درصد پاسخ‌های نمونه آماری به ساختار سازمانی........................................................ 72

نمودار 4-9- درصد پاسخ های نمونه آماری به فرهنگ سازمانی....................................................... 73

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 2-1- مدل برنامه­ریزی استراتژیک در سازمانها....................................................................... 20

شکل 2-2- نمودار کامل استراتژیک.............................................................................................. 25

شکل 2-3- مراحل فرایند برنامه­ریزی استراتژیک در قالب مدل برایسون........................................... 28

شکل 2-4- الگوی ارتباط میان فرهنگ و استراتژی سازمان.............................................................. 49

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر عوامل سازمانی بر موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک کشت وصنعت و دامپروری ... انجام شده­است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه کارکنان و مدیران کشت و صنعت و دامپروری ... تشکیل می­دهند. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده­ شده و حجم نمونه برای مدیران 40 و برای کارمندان 128 برآورد شده­است. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای استفاده شده ­است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود. که براساس طیف لیکرت مقیاس­بندی گردیده­است. یافته­های تحقیق نشان­داد که مشارکت مدیران ارشد و مشارکت تیمی کارکنان و پذیرش کارکنان وفرهنگ سازمانی در موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک شرکت کشت و صنعت و دامپروری ... تاثیر دارند. و همچنین آگاهی مدیران ارشد از دانش و اهمیت موفقیت برنامه­ریزی استراتژیک و همچنین ساختار سازمانی تاثیر ندارند.

واژه­های کلیدی:

برنامه­ ریزی استراتژیک، آگاهی مدیران، پذیرش­کارکنان، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی

👇محصولات تصادفی👇

مقاله آموزشی بیماری آنفلانزای مرغی پریز برق طراحی شده در سالیدورک و کتیا شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان چابهار سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت تئوری و طراحی سازمان