👈 فروشگاه فایل 👉

نقش پدافند غیرعامل دربرنامه ریزی آمایش سرزمین باتاکید بر شهرهای مرزی

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده

برای آمایش سرزمین تعارف متعددی ذکر کرده اند که تقریبا مفهوم همه این تعارف یکی می باشد" برنامه ریزی برای سرزمین طبق توانمندیهای آن وتنظیم رابطه انسان وسرزمین وفعالیت های انسان درسرزمین درراستای عدالت سرزمینی" یکی ازملاحظاتی که دربرنامه های آمایشی بایدمدنظرقرارگیردپدآفندغیرعامل می باشدکه تهدیدهایی که ازطرف طبیعت وچه ازطرف کشورهای غربی برای کشورصورت می گیردلزوم توجه به آن رامشخص می کنددراین بین دربرنامه ریزی برای مناطق مرزی به دلیل ویژگی های خاص، توجه به پدآفند غیرعامل بیش ازمناطق دیگرضروری می باشد. روش ما دراین مقاله ما توصیفی- تحلیلی می باشدوسعی کردیم عواملی که باعث می شود توجه به پدافندغیرعامل دربرنامه ریزی آمایش این مناطق ضرورت یابد شناسایی کنیم.

مقدمه

باشدکه درچنددهه اخیردراکثر مناطق جهان ازبرنامه ریزی آمایش سرزمین برای ارزیابی وبرنامه ریزی برای توسعه مناطق استفاده می کنند که می توان گفت بهترین نوع برنامه ریزی محسوب می شود.

آمایش سرزمین مجموعه ای ازدانش ها،فنون،اصول،سیاست ها،برنامه ها واقدامات وعملیات هماهنگ ومنسجمی است که به منظورساماندهی ونظم بخشیدن به فضاها ومکان های زیستی وجغرافیایی(طبیعی وغیرطبیعی)به کارگرفته می شوندآمایش سرزمین وطرح های منطقه ای همواره براساس دومفهوم اصلی"دفاع" و "توسعه"شکل می گیرد، یکی ازمهمترین ابعادوملاحظات آمایش سرزمین، ملاحظات دفاعی-امنیتی آن است. تاکنون درطرح های مختلف،دیدگاهها عمدتأبرامرتوسعه تاکیدداشته وبه ملاحظات دفاعی وامنیتی جهت دفاع سرزمینی وحفاظت ازتاسیسات وامکانات حساس وحیاتی توجه نشده است.حال آن که اعمال دیدگاههای دفاعی وامنیتی درطرح های آمایش وتوسعه ای نشان دهنده هم پیوندی عملکردی میان فعالیت ازیک طرف وتشکیلات دفاعی ازطرف دیگر است امروزه دربرابرتهدیدات جدید، باید دفاع متناسب باهمان تهدید را داشته باشیم بنابراین باشناسایی دقیق تهدیدات وفرصت های خود می توانیم راهبردهای خاصی برای مقابله با تهدید داشته باشیم که این همان توسعه مفاهیم وادبیات پدافندغیرعامل است.

👇محصولات تصادفی👇

کنترل و اندازه گیری مخروط ها انبردست طراحی شده در سالیدورک و کتیا ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ گزارش کاراموزی مكانیك VPN از دیدگاه فنی