👈 فروشگاه فایل 👉

پروژه گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C

ارتباط با ما

... دانلود ...

تحقیق گرافیکی ماشین حساب پیشرفته به زبان C

10 تحقیق و تمرینات درس گرافیک

ویرایشگر گرافیکی

ترسیم خط

#include <graphics.h>

#include <string.h>

#include <dos.h>

#include <stdlib.h>

#include <stdio.h>

#include <conio.h>

#include <dir.h>

#include <math.h>

void box(int x1 int y1 int x2 int y2 int t)

{

char pattern[8] = {0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff 0xff};

if(t)

setcolor(15);

else

setcolor(8);

line(x1 y1 x1 y2);

line(x1 y1 x2 y1);

line(x1-1 y1-1 x1-1 y2+1);

line(x1-1 y1-1 x2+1 y1-1);

if(!t)

setcolor(15);

else

setcolor(8);

line(x2 y1 x2 y2);

line(x1 y2 x2 y2);

line(x2+1 y1-1 x2+1 y2+1);

line(x1-1 y2+1 x2+1 y2+1);

setfillpattern(pattern 7);

bar(x1+1 y1+1 x2-1 y2-1);

}

//***********

void jafardelay(void)

{

int m n=1 k;

for(k=1;k<=n+1;k++)

for(m=110;m<=220;m++){

outtextxy(m 330 "jafar alinezhad ");

delay(15);

cleardevice();

}

}

//*******************

void keys(char k int t)

{

switch(k){

case '0':

box(220 310 250 325 t);

outtextxy(223 314 "[0]");

break;

case '.':

box(260 310 290 325 t);

outtextxy(263 314 "[.]");

break;

case'=':

case 13:

box(300 310 330 325 t);

outtextxy(303 314 "[=]");

break;

case '+':

box(340 310 370 325 t);

outtextxy(343 314 "[+]");

break;

case '1':

box(220 280 250 295 t);

outtextxy(223 284 "[1]");

break;

👇محصولات تصادفی👇

پرسشنامه عملکرد شغلی هرسی و گلداسمیت نقشه کاربری اراضی شهرستان فریمان پاورپوینت درخت AVL دانلود پاورپوینت پوشش های سلولزی ارزیابی رابطه بین محافظه كاری حسابداری و ریسك ورشكستگی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران