👈 فروشگاه فایل 👉

ترجمه مقاله طرح درس 4- حرکت در مسیر منحنی- مختصات و تناسب دکارت

ارتباط با ما

... دانلود ...

طرح درس 4- حرکت در مسیر منحنی- مختصات و تناسب دکارت

ما توسط مطالعه کردن حرکت مربوط به یک ذره آغاز خواهیم کرد. ما به یک ذره به عنوان یک بدنه ای فکر می کنیم که دارای جرم می باشد اما دارای ابعاد قابل چشم پوشی می باشد. جرم های جمع آوری شده به عنوان ذرات البته به صورت ایده آل تخمین زده شده اند. این تخمین ممکن است به صورت ترجیحی قابل قبول در برخی از موقعیت ها باشد و در بقیه موارد مناسب نمی باشد. برای مثال اگر ما بخواهیم حرکت مربوط به هواپیماها را بررسی کنیم، در نظر گرفتن هر هواپیما به عنوان یک ذره معمول می باشد. این ساده سازی مناسب نمی باشد در صورتی که ما بخواهیم انحراف مسیر گردشی را مورد مطالعه قرار دهیم.

👇محصولات تصادفی👇

پروژه: پروژه حسابداری پیمانکاری تحقیق نگرشی بر نیروگاه و توربین های گازی نقشه ی زمین شناسی شهرستان بندرعباس سیر تحولات نظریه های سازمان و مدیریت مجموعه فیزیک (فیزیک3) رشته فیزیک پزشکی