👈 فروشگاه فایل 👉

بررسی حقوق کودک

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

جوانان، جمعیت معتنابهی را در سطح جهان تشکیل می دهند. تخمین زده شده است که در فاصله سالهای 1960 تا 2000، افراد گروه سنی 15 تا 24 ساله از 419 میلیون نفر به 000/000/280/1 بالغ خواهد گردید. بیشترین رقم از این تعداد در کشورهای جهان سوم هستند و در کشور ما ایران حدود 3/1 جمعیت را تشکیل می دهند نمی توان جمعیت فعال را نادیده گرفت.از طرف دیگر، خانواده اولین نهادی است که در آن کودک دیروز و نوجوان امروز به تدریج با هنجارهای گروهی جامعه هم نوا می گردد.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که حقوق مربوط به کودکان را در قانون مجازات قدیم و جدید بررسی کنیم و نقاط قوت و ضعف قانون مجازات اسلامی جدید را مورد بررسی قرار دهیم در این رابطه به کنوانسیون بین المللی حقوق کودکان و متطبیق جزئی آن با حقوق کودک در ایران نیز اشاره ای خواهد شد.از طرف دیگر ضرورت این تحقیق بررسی مشکلاتی است که موجودیت جامعه را مورد تهدید قرار می دهد. در واقع بررسی ها نشان می دهند که مجرمین بزرگسال همان بزهکاران جوان و نوجوان هستند که انحرافات دوره نوجوانی آنها ادامه یافته است.

مقدمه1

اهمیت و ضرورت تحقیق2

سابقه تحقیق3

اهداف تحقیق4

ساماندهی تحقیق5

روش تحقیق5

فصل اول:

کلیات و بررسی حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی قدیم

مبحث اول:تعاریف و مفاهیم7

گفتار اول:تعریف کودکی و دوره کودکی7

بند اول ضرورت کنوانسیون حقوق کودکان8

گفتار دوم:تاریخچه و مراحل تصویب کنوانسیون 9

بند اول محتوای كنوانسیون10

بند دوم ابعاد مختلف كنوانسیون12

بند سوم ساز و كار نظارتی كنوانسیون15

گفتار سوم نقش دولت ها در کنوانسیون15

بند اول وضعیت برخی از کشورها، نسبت به کنوانسیون حقوق کودک16

مبحث دوم حقوق کودک در ایران(قانون مجازات اسلامی قدیم19

گفتار اول تاریخچه تصویب19

گفتار دوم ایران و کنوانسیون حقوق کودک21

گفتار سوم موانع اجرای کامل کنوانسیون در ایران25

گفتار چهارم: کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران28

بند اول عناصر اساسی حق شرط 29

بند دوم اعلامیه تفسیری30

بند سوم شروط تحقق حق شرط31

فصل دوم:

بررسی حقوق کودک در قانون مجازات اسلامی جدید

مبحث اول: تجمیع و تفصیل قوانین مربوط به مجازات اطفال34

گفتار اول:سن مسئولیت كیفری 35

گفتار دوم: یكسانی جنسیت38

گفتار سوم :مجازات های جایگزین 39

گفتار چهارم: حذف مجازات اعدام41

گفتار پنجم :مزیت های قانون جدید مجازات اسلامی نسبت به قانون قدیم45

بند اول :توضیح 6ماده که در قانون جدید به كودكان بزهكار اختصاص یافته46

مبحث دوم :راهکارهایی برای موفقیت آمیز بودن طرح47

گفتار اول:دیدگاه کسانی که اعتقاد دارند همچنان حکم اعدام جاری است48

گفتار دوم :بررسی قانون در این باره54

گفتار سوم :تدابیر قانون جدید برای کاهش جرم55

نتیجه گیری57

منابع و مراجع59

👇محصولات تصادفی👇

کتاب اموزشی مدیریت مالی1 پروژه ی استفاده از پوزولان در بالا بردن مقاومت الکتریکی بتن پاورپوینت کامل ژئومرفولوژی ایران گزارش كارآموزی عملیات بانکی شعب بانک صادرات مبانی نظری وپیشنه تحقیق ارزیابی عملکرد،روش ارزیابی متوازن، ضرورت وجود ارزیابی متوازن، معیارهای ارزیابی متوازن