👈 فروشگاه فایل 👉

مقاله آموزشی بازی های محلی استان بوشهر

ارتباط با ما

... دانلود ...

چکیده:

بازیهای محلی بوشهر، آمیزه‌ای از ورزش و هنرهای نمایشی است و چنانچه در این زمینه تعمق گردد، می‌توان ریشه‌های عمیق فرهنگ مردمی را كشف كرد. اهمیت بازشناسی بازیهای محلی در اطلاع‌رسانی موث‍ّق از جنبه‌های مردم‌شناسی آن است. موقعیت فرهنگی یك قوم از دست رفته را می‌توان در هنر فولكلوریك آن جست‌وجو كرد. پژوهشگران و نویسندگان بیگانه، چندان رغبتی به نشان دادن ارزشهای فرهنگی مردمی، نداشته‌اند و فقط به جنبه‌های سیاسی و ژئوپولیتیكی منطقه نظر داشته‌اند، چرا؟ چون در این جنبه خود را توانمندتر می‌دانستند.

اجتماعی بودن فرهنگ عامه در بوشهر، نشان از بافت غنی زندگی شهری و ا‌ِشراف بر فرهنگ و هنر آن زمان دارد. ما از این طریق به اوضاع و احوال مردم در دوران مختلف زندگی اجتماعی، توجه خواهیم كرد. حوادث تاریخی ـ اجتماعی ما در زمینه‌ای از فهم عامه رشد می‌كند و جهت اعتراض به ناسازه‌های اجتماعی، در آواها، رقصها و موسیقی بوشهر نمود می‌یابند.

👇محصولات تصادفی👇

مقاله معماری قاجار پهلوی مقاله نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه سریع تجارت الکترونیکی تحقیق ترسیم نقشه های سیم پیچی موتور شیپ فایل بخشهای شهرستان تالش تماشای تلویزیون(ترجمه)