👈 فروشگاه فایل 👉

كتاب: SOS كمك برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك

ارتباط با ما

... دانلود ...

كتاب: SOS كمك برای والدین: راهنمای عملی تغییرو اصلاح رفتار كودك

توضیحات محصول :با توجه به طرفدار بودن این کتاب واینکه دسترسی ان برای علاقمندان مشکل می باشد کتاب الکترونیکی انرا با قیمت مناسبتر برای والدین قرار دادیم.

تقدیم به

كودكان و آنهایی كه رسالت تربیت كودكان را بر عهده دارند.

گاهی اوقات، تربیت كودكان بسیار دشوار است. چنانچه به كمك و مسـاعدت متخصص نیاز داشتید، درصدد كمك گرفتن از یـك متخصـص توانـا برآییـد. در فصل 22، چگونگی دسترسی به كمكهای حرفهای مورد بحث قرار گرفته است. اغلب اوقات، مشاوران مطالعه كتابsos را دركناربهره گـرفتن از آمـوزش و مشاوره، توصیه میكنند.

این كتـاب، شـما را بـرای اداره كـردن دامنـه متنـوعی از مشـكلات رفتـاری رایج،راهنمایی خواهد كرد. شما شاهد راه حلهایی خاص برای مشـكلاتی ماننـد مشكلات زیر خواهید بود:

مشكلاتی كه والدین با آنها روبرو هستند:

•كودك سه ساله شما، هنگامی كه با خواسته او مخالفت میكنیـد، شــما را مــیزنــد. شــما ســرزنش كــردن و كتــك زدن را امتحــان كردهاید، اما این رفتار او بدتر شده است.

•هرگــاه شــما انجــام كــار ســادهای را از دختــر ده ســالهی خــود میخواهید، او پا سخی بیادبانه به شـما مـیدهـد و شـما از ایـن برخورد او ناراحت و عصبانی هستید. هنگامی كه بـرای او توضـیح میدهید كه پاسخش چقدر بیشرمانه و نامناسـب اسـت، شـما را مسخره میكند.

• شما ازصـبح روز تعطیـل آخـر هفتـه وحشـت داریـد. هـر هفتـه فرزندان دوازده و هشت ساله شما درحین تماشای تلویزیون با هم بگومگو و دعوا دارند. شما پیوسته به آنها اخطار مـیدهیـد كـه از دعوا ومشـاجره بپرهیزنـد. امـا در واقـع هـیچ ابـزار مـوثری بـرای پشتیبانی كردن از هشدارهای خود، در اختیار ندارید.

•دختر پنج ساله شما به تازگی قشـقرق بـه پـا مـیكنـد، او حتـی درمنزل دوستان و آشنایان همچنین میكنـد. شـما از رفتـار او و ازمعذرتخواهی و توجیه كردن رفتار او خسته شدهاید. امـا بـرای تغییر دادن او احساس درماندگی میكنید.

رویكرد رفتاری در مورد پرورش و تربیت كودكـان، بـرای درك آنـان و كمـك كردن به تغییر آنها بسیار مفید است. رویكرد رفتاری چیسـت؟ تربیـت رفتـاری چیست؟ رویكرد رفتاری می گویدكه رفتـار خـوب و بـد هـر دو آمـو ختـه شـده هستند. همچنین این رویكرد اشاره دارد كه رفتار مـیتوانـد «یـادگیری زدایـی» شده یا تغییر پیدا كند. تربیت رفتاری روشها، مهارتها، شیوههـا و راهبردهـای آزموده ای را به شما عرضه می كند تا در جهت بهبود رفتار كودك خود، از آنهـاSOS 24 كمك برای والدین استفاده كنید.

شما میتوانید در مورد كمك به كودك خود جهت تغییر، خـوشبـین باشـید. روشهای رفتاری در تغییر تمامی انواع مشكلات رفتاری، بسـیار مفیـد هسـتند. مطالعات تحقیقاتی مربوط به كودكان كه در ایالات متحده و سایر كشورها انجـام شدهاند،50 تا90 درصد كاهش را در دامنه متنوعی از مشكلات رفتاری با استفاده از روشهای رفتاری نشان میدهند. من به عنوان یك والد و روان شناس، اعتماد فراوانی به این روشها دارم. در واقع، من تقریباً تمامی روشهای رفتاری توصیف شده در این كتـاب را در مـورد كودكـان خـودم بـه كـار بـردهام. یـادگیری ایـن مهارتها آسان است و آنها مؤثر واقع میشوند.

👇محصولات تصادفی👇

تقویم فارسی یعنی هجری در سی شارپ نقشه کاربری اراضی شهرستان زرین دشت کتاب "ارزش­یابی سهام" تالیف آقایان دکتر کاوه مهرانی، کیارش مهرانی و میر صانعی پاورپوینت کشاورزی با عنوان آلوئه ورا پاورپوینت آموزش درس نوزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ( همسایگان ما )