👈 فروشگاه فایل 👉

گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات

ارتباط با ما

... دانلود ...

گزارش کارآموزی در شرکت مخابرات در 30 صفحه ورد قابل ویرایش

فصل اول

اهمیت ونقش ارتباطات و مخابرات در جامعه صفحه 1

تاریخچه ارتباط مخابراتی در ایران ص 3

ارتباطروستایی در ایران ص 7

واحد اندازه گیری ترافیك ص 8

مراكز هرمینگ ص 10

طرح مجتمع ص 11

تكنولیژی انتقال در روستا ص 15

بررسی فنی مدل خزری ص 18

مدل كوهستانی ص 22

مدل بیابانی ص 28

فصل دوم

دستور العمل ارائه طرح نهایی خطوط هوایی ص 31

محافظت در مقابل جریان برق ص 32

دستورالعمل احداث شبكه های خطوط هوایی

در مجاورت شبكه های انتقال نیرو ص 39

مقدار ولتاژ و جریان شبكه ص 43

وضعیت خطوط ارتباطی با شبكه های فشار قوی ص 46

توضیحات ص 52

جداول و نمودارها ص 54

فصل اول

نقش ارتباطات و مخابرات

اهمیت و نقش ارتباطات و مخابرات در جامعه

واكنش هر موجود زنده در برابر محیط و اجتماع خود بر اساس یك سلسله اطلاعات صورت می گیرد و این اطلاعات فراهم نمی گردد جز با برقراری ارتباط با محیط و همنوع خویش . بدین ترتیب هرچه امكانات ارتباطی وسیع تر و پیشرفته تر باشد دستیابی به منابع اطلاعاتی افزونتر خواهد بود و به تبع داشتن اطلاعات غنی فرد یا جامعه را دارای پویایی و تحرك سریعتر و معقول تری می نماید.

دستیابی به اطلاعات صحیح مطمئن و سریع در اتخاذ تصمیم گیری ها از اعتبار بالایی برخوردار است كه در نتیجه ارتباط سالمی را طالب است. غالبا برقراری ارتباط و كسب اطلاعات خارج از قلمرو مشاهده مستقیم و تماس شخصی نیاز به امكانات ویژه ای دارد. از میان طیف وسیع امكانات ارتباطی می توان از مخابرات به مفهوم متعارف در جامعه كنونی نام برد.

صور ابتدایی ارسال خبر . افروختن آتش و ایجاد دود بر فراز كوهها . نواختن طبل و قاصدان پیاده یا سواره بوده است. اما از سال 1840 كه الفبای مورسی تلگراف مورد استفاده قرار گرفت پیشرفت تكنولوژی مخابرات سرعت زاید الوصفی داشته است بطوریكه امروزه مخابرات بعنوان سریعترین روش شناخته شده انتقال اطلاعات مهم و بنا بر تعبیری متضمن غنای فكری جوامع سیاسی و تسریع كننده آهنگ پیشرفت در عرصه های گوناگون اقتصادی . فرهنگی و اجتماعی نقش ارزشمند و والایی را نصیب خود ساخته. بنحویكه توسعه و گسترش تكنولوژی مخابرات از جمله عوامل مهم پیشرفت و ترقی آنها قلمداد می گردد. بعبارت دیگر تا كشوری به تكمولوژی پیشرفته مخابراتی و سیستمهای نوین این صنعت قرن دست نیابد و تجهیز نگردد به مفهوم واقعی و حقیقی به توسعه و ترقی دست نخواهد یافت و به راهیابی در قافله پر شتاب كشورهای مترقی نائل نخواهد شد.

جدا از مطلب بالا و در واقع مهمتر از این مسائل رسالت ارزشمندی است كه در جوامع بشری بر دوش مخابرات قرار گرفته و الحق مخابرات هم بخوبی از عهده آن بر آمده است و آن بیدار ساختن و آگاهی دادن به ملت های ستمدیده و عقب نگه داشته شده در راه مبارزه و مقابله با قدرت های زورگو و استكباری جهانی برای بدست آوردن آمال آزادیخواهی و اعمال قدرتهای مردمی خویش است كه تجلی بارز و زندئه آن در جمهوری اسلامی طلیعه پیروزی انقلاب اسلامی ایران ظاهر گردیده است.

بنابر علل بالا ئو بسیاری از دلایل دیگر امروزه ملت ها بسیج شده اند تا در زمینه تولید و استفاده از تكنیك های پیشرفته مخابراتی طرح های گسترده و نوینی را اجرا نمایند و در این راستا شركت مخابرات استان مركزی با توجه به موقعیت حساس استان به لحاظ داشتن مجتمع ها و مراكز عظیم صنعتی و تجاری در جهت تسهیل و تحقق موارد فوق و توسعه مخابرات نقش مهم و بسزایی را ایفا نموده است.

تاریخچه اتباط مخابراتی در ایران

15 سال پس از ارسال علائم الكتریكی توسط مورس در ساعت 8 روز 24 ماه مه 1844 میلادی اولین خط تلگرافی بین تهران و اردوگاه چمن سلطانیه مورد بهره برداری واقع گردید این خط در سال 1243 از طریق جلفا به روسیه متصل گردید.

امپراطوری استعماری انگلیس به منظور حفظ مستعمرات خود خصوصا در هندوستان نیاز شدیدی به خطوط تلگرافی داشت و با پا فشاری خود نظر موافق دولت ایران را برای احداث خطوط تلگرافی خانقین . باختران. همدان. تهران. شیراز و بوشهر كسب نمود تا از طریق كابل دریایی بین بوشهر تا مرزهای شرقی ایران ارتباط داشته و به خط هندوستان متصل شود.

توسعه خطوط هوایی تا سال 1344 كه خط سرتاسری مایكروویو مورد بهره برداری قرار گرفت ادامه داشت و بعد از ان آهنگ توسعه خطوط كاهش یافت و حتی خطوط موجود در بسیاری از مسیرها مورد استفاده قرار نگرفت تا سرانجام در سال 1358 با توسعه برنامه روستایی استفاده از این خطوط مجددا آغاز و آهنگ رشد آن حتی از دوران قبل از مایكروویو فزونی یافت و هنوز هم این توسعه به نحو چشمگیری ادامه دارد.

ارتباط تلفن شهری در ایران 9 سال بعد از مكالمه تلفنی گراهام بل( بیستم اسفند ماه )1255

در مسیر قطار تهران – ری مورد استفاده واقع شد و در سال 1292 با تاسیس شركتی واگذاری تلفن در تهران شروع گردید. در سال 1316 تعداد شش هزار شماره در تهران نصب و سریعا این شماره ها به فروش رسید.

ارتباط بین شهری كشور پس از تاسیس تلفن شهری با اجرای خطوط تك سیمه شروع شد اما توسعه آن به كندی صورت می گرفت و خطوط هوایی به انتقال تلگراف اختصاص داشت. پس از اشغال كشور در شهریور 1320 خطوط جدیدی توسط اشغالگران دایر گردید بطوریكه پس از تخلیه كشور حدود 2522 كیلومتر خط با پایه با مجموع 5610 كیلومتر باضافه دو ترمینال كاریر بین تهران و باختران . دو ترمینال سه كانالی بین تهران و اهواز . دو ترمینال بین همدان و تهران و یك ترمینال در باختران جهت ارتباط با بغداد به دولت ایران فروخته شد.

بدین لحاظ تكنیك خط هوایی و كاریر به شركت پست و تلگراف منتقل شده و این سیستم بعنوان سیستم اصلی ارتباط شهری پذیرفته شد. در حالیكه در آن سالها استفاده از خطوط كواكسیال در ارتباط سایر نقاط دنیا متداول گردیده بود.

ارتباط اتوماتیك بین شهری از سال 1350 در كشور شروع شده و تعداد سه شهر در این سال به شبكه اتوماتیك بین شهری پیوست متعاقب آن تعداد 28 شهر در سال 1351 . 53 شهر در سال 1352 . 70 شهر در سال 1356 و تعداد 78 شهر در سال 1359 به شبكه كشوری پیوست.

در جهت ارتباط رادیویی در سال 1326 تعداد150 دستگاه 50 واتی تلگرافی خریداری و در شهرهای مختلف ایران نصب گردید. در سال 1331 نصب دستگاههای رادیویی چهارصد واتی شروع و تا سال 1337 تعداد 36 شهر ایران از طریق این سیستم ارتباط گرفتند. استفاده از سیستمهای رادیویی UHF و VHF قبل از سال 1358 منحصر به چند سیستم می شد كه در تحقیق INTS در فاصله سالهای 1347 تا 1351 نصب گردید و بعد از آن استفاده از سیستم های UHF و VHF محدود و صرفا به چند سیستم مجاری و ژاپنی محدود می شد . اما بعد از سال 1358 استفاده از UHFو VHF در شبكه های روستایی متداول گردید. ارتباط بین المللی نیز در روز 29 شهریورماه 1327 با ایران و لندن افتتاح گردید و امروزه این ارتباط از طریق ماهواره و شبكه های مایكروویو بصورت اتوماتیك و نیمه اتوماتیك با اكثر كشورها برقرار است.

استفاده از شبكه های مایكروویو از سال 1343 با اولین خط مایكروویو بین حلقه دره و تهران معمول و امروزه اكثر شهرهای كشور زیر پوشش ارتباط مایكروویو قرار گرفته است.

استراتژی

استراتژی تعیین تكنولوژی مخابرات بر اساس قبول تدریجی سیستمهای دیجیتال قرار گرفته و تكنولوژی روستایی به استفاده از سیستمهای رادیویی و كابل هوایی بجای سیستمهای قدیمی كاربر تاكید نموده است.

تعداد مراجعین در ساعت شلوغ

آمار بدست آمده از دفاتر مخابراتی حاكی بر آن است كه نعداد مراجعین در شلوغ ترین ساعت حدود 20% از كل مراجعین روزانه است.

شلوغ ترین ساعت دفاتر مخابراتی معمولا بین ساعت 11تا 12 صبح تخمین زده می شود و روزهای دوشنبه و چهار شنبه تعداد مراجعین بیشتر است.لذا اگر تعداد مراجعین روزانه روز دوشنبه به یك دفتر 40 نفر و روز چهارشنبه 36 نفر باشد میانگین مراجعین:

38 = 36+40

2

بهتر است برآورد كرد:

نفر 8 = 760 = 20×38 = مراجعین ساعت شلوغ

100 100

زمان اشغال خط

زمان مكالمه از دفاتر مخابراتی به شهر بر خلاف سایر ممالك زیاد است. حد متوسط یك مكالمه دفاتر مخابراتی ایران از زمان شروع شماره گیری تا خاتمه مكالمه 6 دقیقه بر آورد شده است. بدیهی است در محاسبه فرض بر آن بوده است كه درجه ارتباط شبكه حداكثر 3% باشد. یعنی اپراتور تقریبا با اولین شماره گیری به مقصد متصل شود. بدیهی است در شرایط كنونی از زمان شماره گیری تا خاتمه مكالمه بیش از 6دقیقه طول می كشد و این به علت نقص در سیستم اس.تی.دی كشور است كه با اقداماتی كه انجام گرفته است انشاا... این نقیصه برطرف خواهد شد.

زمان اشغال مدار به شرح ذیل است:

برداشتن گوشی 5 ثانیه

شماره گیری 7 رقم 20 ثانیه

انتظار تا پاسخ به مكالمه 15 ثانیه

مدت مكالمه 300 ثانیه

گذاشتن گوشی 5 ثانیه

جمع كل 345 ثانیه

درجه ارتباط:

منظور از درجه ارتباط آن است كه در طراحی پیش بینی گردد كه مشتری با چند مرتبه شماره گیری موفق به تماس با مقصد می گردد. برای مثال درجه ارتباط یك درصد به مفهوم آنست كه درصد مرتبه شماره گیری یكمرتبه موفق به اخذ تماس نشویم و درجه ارتباط 3 در صد به مفهوم 3 اخطار در 100 شماره گیری است. لذا هرچه درجه ارتباط بهتر باشد به مدار بیشتری نیاز داریم.

مراكز هومینگ ( طرح مجتمع ):

در جهت تهیه طرح روستا یكی از مسائل فوق العاده مهم تهیه طرح مجتمع است. زیرا ارتباط یك روستا ممكن است تحت تاثیر سایر نقاط قرار گیرد. لذا در جهت جلوگیری از دوباره كاری و پیاده نمودن یك طرح كه از جنبه های فنی و اقتصادی بررسی كامل شده باشد. تهیه طرح بصورت مجتمع لازم الاجرا است. برای مثال فرض نمایید كه روستای A در برنامه سال جاری قرار گرفته باشد و پس از برآورد ترلفیك معلوم گردید كه یك مدار برای این روستا كفایت می كند. لذا طرح احتمالا از طریق سیستم VHF ارتباط این روستا پیش بینی می كند اگر روستای B در سال بعد در برنامه قرار گیرد و ارتباط آن از طریق ترانزیت A مقدور باشد لذا لازم است سیستم VHF تعویض شود.

تغییرات پی در پی كه هم اكنون در ارتباط روستایی مطرح است دلیل دو عامل اصلی است:

اول اینكه برنامه منظم روستایی در دسترس نبوده است.

دوم اینكه در گذشته به تهیه طرح های مجتمع كمتر توجه شده است.

از این نظر لازم و ضروری است كه از تهیه طرح بصورت مجزا جدا خودداری شده و طرح ها بصورت مجتمع تهیه گردد.

طرح مجتمع

در طرح مجتمع لازم است روستاهای یك منطقه با خصوصیت مشابه و یكسان بررسی گردیده و حتی المقدور مركزی بعنوان نقطه توزیع یا مركز هوم انتخاب شود.

این نقطه لازم است دارای خصوصیت ذیل باشد:

الف: دارای مركز سوئیچ خودكار بین شهری باشد.

ب: حتی المقدور تعدادی از ترافیك روستاها راتخلیه نماید.

پس از مشخص شدن نقاط روستایی و نقطه هوم ترافیك هر روستا به نقطه هوم تعیین می گردد. به شكل 4 مراجعه گردد.

كاربرد RSS دیجیتال ( TDMA ) در مدل كوهستانی

در حات های مختلف بالا كاربرد سیستم های UHF را جهت تامین ارتباط نقاط B و C و D و E مورد بحث قرار دهیم. مسئله ای كه در این بررسی باید مورد توجه قرار گیرد باند فركانس های مورد نیاز جهت این سیستم ها می باشد. به ان معنی كه برای هر لینك UHF به كار گرفته شده یك زوج فركانس مستقل بایستی منظور گردد و این مسئله در جاهایی كه نیاز به نصب لینك های بیشتر UHF و VHF باشد ما را دچار اشكال خواهد نمود. برای جلوگیری از بروز این اشكال عمده یكی از مهمترین و مدرن ترین سیستم های رایج در كشورهای پیشرفته كاربرد سیستم های TDMA یا به عبارت دیگر RSS دیجیتال است. سیستم های مذكور را با یك ایستگاه اصلی ( BASE STATION ) جهت تامین ارتباط نقاط اطراف و یك رپیتر جهت ارتباط نقاط دورتر حداكثر با دو زوج فركانس می توان بكار گرفت و تا 20 مشترك یا بیشتر را با در نظر گرفتن ترافیك های آنها ارتباط دارد.

ارزیابی مدل های مخابراتی:

ارزیابی این سه مدل نشان می دهد كه سیستم RSSدیجیتال ( كه در اصطلاح بین المللی بنام TDMA معروف است ) كاربرد مفیدی در ارتباط روستایی دارد بدیهی است جنبه های فنی مسئله در استفاده از سیستم RSS نبایستی فراموش گردد. استفاده از این سیستم در روستاهای با ترافیك زیاد نه تنها كار برد ندارد بلكه ارتباط سایر نقاط كوچك از یك سیستم را تحت تاثیر قرار می دهد. توسعه ارتباط روستا از طریق این سیستم به سادگی هرچه تمام تر صورت می گیرد. كافی است در راك مربوطه یونیت مدار دوم یا سوم را اضافه نماییم . هزینه افزایش مدار 6/1 هزینه سیستم فرعی می باشد. استفاده از كابل هوایی مهار سرخود نیز در فواصل كوتاه كاربرد خوبی در مدل خزری دارد . به عبارت دیگر روستاهایی كه در فواصل نزدیك شهر قرار دارند و ترافیك آنها قابل توجه است می توان زیر پوشش شبكه های كابل هوایی قرار داد.

استفاده از پی . سی . ام روی كابل هوایی نیز می تواند مفید باشد. تجربه این سیستم در منطقه صومعه سرادر سال جاری پیاده شده و نتیجه آن اعلام خواهد شد. استفاده از سیستم های رادیویی UHF و VHF در فواصل طولانی مفیدتر است. بدیهی است كارشناس

طراحی نبایستی صرفا با مراجعه به دستورالعمل های مدل مخابراتی سیستم مورد نظر را انتخاب نماید . بلكه این مدل ها نمودارها . راهنمایی در جهت اتخاذ تصمیم كارشناس طراح می باشد. در تهیه طرح علاوه بر رعایت موارد فنی و اقتصادی اعلام شده ابتكار كارشناس ركن اساسی در طرح مناسب خواهد بود.

👇محصولات تصادفی👇

فایل اتوکد نما ساختمان مسکونی 5 طبقه با کد ارتفاعی کامل قابل ویرایش پاورپوینت جامع تحلیل و بررسی میدان سن مارکو ونیز دانلود پاورپوینت روانشناسی در معماری - انسان طبیعت معماری پیشینه ومبانی نظری مدیریت مشارکتی پاورپوینت انواع اوراق بهادار (ویژه ارائه کلاسی درس مدیریت سرمایه گذاری)