👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ فرم بلند

روش نمره گذاری و تفسیر

پرسشنامهرضایت زناشویی انریچ (فرم بلند) یک ابزار ۱۱۵ سوالی است که برای ارزیابی زمینه های بالقوه مشکل زا یا شناسایی زمینه های قوت و پرباری رابطه زناشویی بکار می رود. همچنین از این پرسشنامه برای تشخیص زوجهایی استفاده می شود که نیاز به مشاوره و تقویت رابطه خود دارند.

۱۲ مقیاس این پرسشنامه به شرح زیر توصیف شده اند (مقیاس تحریف آرمانی برای ارزیابی تمایل پاسخ دهنده به پاسخگویی ارائه شده است):

ابعاد

شماره سوالات

تحریف آرمانی

سوالهای ۱ تا ۵

رضایت زناشویی

سوالات ۶ تا ۱۵

مسائل شخصیتی

سوالات ۱۶ تا ۲۵

ارتباط

سوالات ۴۶ تا ۵۵

حل تعارض

سوالات ۳۶ تا ۴۵

مدیریت مالی

سوالهای ۴۶ تا ۵۵

فعالیت های مربوط به اوقات فرغات

سوالهای ۵۶ تا ۶۵

روابط جنسی

سوالهای ۶۶ تا ۷۵

فرزندان و فرزندپروری

سوالهای ۷۶ تا ۸۵

خانواده و دوستان

سوالهای ۸۶ تا ۹۵

نقشهای مساوات طلبی

سوالهای ۹۶ تا ۱۰۵

جهت گیری مذهبی

سوالهای ۱۰۶ تا ۱۱۵

در این پرسشنامه برای هر یک از سوالهای این پرسشنامه ۵ گزینه منظور شده است. گزینه سوالها عبارتند از خیلی زیاد، زیاد، در حد متوسط، کم و خیلی کم، بجز سوالهای ۹۶ تا ۱۰۵ که برای انها گزینه های همیشه، اغلب اوقات، نمی دانم، خیلی کم و هیچوقت اختیار شده است. نمره گذاری سوالها به صورت جدول زیر است:

گزینه

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

امتیاز

۰

۱

۲

۳

۴

و در مورد سوالات ۹۶ تا ۱۰۵:

گزینه

هیچوقت

خیلی کم

نمی دانم

اغلب اوقات

همیشه

امتیاز

۴

۳

۲

۱

۰

اما این شیوه نمره گذاری در سوالات ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۴، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۴، ۳۷، ۴۰، ۴۲، ۴۵، ۴۶، ۴۸، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۸، ۵۹، ۶۳، ۶۸، ۷۰، ۷۲، ۷۳، ۷۵، ۷۹، ۸۱، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۸، ۸۹، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۵، ۱۰۵، ۱۰۷، ۱۱۰ و ۱۱۴ برعکس خواهد شد (نمرات جداول نمره گذاری فوق برعکس خواهند شد).

برای بدست آوردن امتیاز هر بعد مجموع امتیازات سوالات آن بعد را با هم جمع نموده و برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه باید مجموع امتیازات کل سوالات پرسشنامه را محاسبه نمود. هر چه نمره بدست آمده بالاتر باشد (چه به صورت کلی و چه در هر بعد)، بیانگر رضایت زناشویی کلی بالاتر و یا رضایت زناشویی بالاتر در بعد مورد نظر خواهد بود

روایی و پایایی: دارد

منبع : دارد

👇محصولات تصادفی👇

بررسی عملکرد مدیران تحصیل کرده و غیر تحصیل کرده پروژه درس مباحث ویژه کارشناسی ارشد:سروس کد اجاریی ایجاد توپولوژی (Random Regular Graph(MR به زبان متلب و سی شارپ دفترچه تلفن لینکیو دانلود پاورپوینت معماری رنسانس دانلود پاورپوینت بررسی نمونه های داخلی و خارجی مدرسه