👈 فروشگاه فایل 👉

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

ارتباط با ما

... دانلود ...

پرسشنامه سبک رهبری لیکرت

به منظور سنجش سبک مدیریتی مدیران از پرسشنامه سبک مدیریت لیکرت بهره گرفته شده است. الزمن و اندر کولک (۱۹۸۲) این پرسشنامه را در بین مدیران یک سازمان اجرا کردند و با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۶/۰ را گزارش داده اند. شیدر (۱۹۷۷) در مطالعه ای که بر بروی رهبران سازمان های دولتی انجام داد ، با تاکید بر ضریب آلفای کرونباخ ضریب اعتبار ۸۸/۰ را مشاهده کرد.

داده های گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای spss و با آزمون همبستگی پیرسون مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

👇محصولات تصادفی👇

اسپیکر طراحی شده در سالیدورک و کتیا چهارپایه طراحی شده در سالیدورک و کتیا پروژه بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به فعالیتهای غیر درسی ( فوق برنامه ) پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب پروژه کارآفرینی شرکت کامپیوتر