👈 فروشگاه فایل 👉

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

ارتباط با ما

... دانلود ...

آموزشهای حرفه ای مستمر و تاثیر آن بر رفتار و نحوه عمل حسابداران رسمی

چكیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 4

2-1 بیان مساله 5

3-1 تاریخچه موضوع. 7

4-1دلایل انتخاب موضوع. 9

5-1اهمیت تحقیق. 9

6-1 اهداف تحقیق: 10

7-1 فرضیه های تحقیق. 11

8-1 جمع آوری اطلاعات: 12

9-1 قلمرو موضوعی: 12

10-1 تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 12

فصل دوم :مروری بر ادبیات تحقیق

1-2- مقدمه 15

2-2 مفهوم آموزش.. 16

3-2 ماهیت و محتوای آموزش.. 17

4-2 تاریخچه آموزش ضمن خدمت.. 17

1-4-2 آموزش ضمن خدمت : چشم انداز جهانی. 17

2-4-2 آموزش ضمن خدمت کارکنان در ایران. 19

3-4-2آموزش ضمن خدمت کارکنان در وزارت امور اقتصاد و دارایی. 20

5-2مفهوم آموزش ضمن خدمت کارکنان: 21

6-2 آموزش قبل از خدمت: 22

1-6-2 آموزش کوتاه مدت.. 22

2-6-2 آموزش های بلند مدت.. 22

7-2 آموزش ضمن خدمت: 23

8-2 اهداف آموزش ضمن خدمت کارکنان. 25

9-2 اصول آموزش ضمن خدمت.. 29

10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت.. 32

1-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب زمان. 32

2-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب هدف.. 34

3-10-2 انواع آموزشهای ضمن خدمت بر حسب ماهیت.. 36

11-2 الگو های آموزش ضمن خدمت.. 36

12-2 سازو کارهای آموزش ضمن خدمت کارکنان. 41

13-2 الگوهای مختلف اجرای دوره های آموزش ضمن خدمت.. 43

14-2 ارزشیابی برنامه های آموزش ضمن خدمت.. 45

15-2 از شغل عادی تا شغل حرفه ای: 50

16-2 آموزش حرفه ای مستمر و حرفه ای ها : 56

17-2 آموزش حرفه ای مستمر و CPA : 57

18-2 تاریخچه آموزش حرفه ای حسابداران رسمی در ایران: 59

19-2 فدراسیون بین المللی حسابداری وآموزش های حرفه ای و مستمر: 59

20-2 آموزش حرفه ای مستمر و حسابداران رسمی ایران: 60

21-2 تئوری نمایندگی: 66

22-2 نتایج مورد انتظار آموزشهای حرفه ای مستمر: 69

23-2 روشهای اجرای دوره های آموزشی : 71

24-2 مروری بر تحقیقات انجام شده: 73

1-24-2 در خارج از کشور: 73

2-24-2 در داخل کشور: 77

25-2 خلاصه فصل دوم: 80

فصل سوم :روش اجرای تحقیق

1-3- مقدمه 82

2-3 تهیه وتنظیم فرضیه 82

3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 83

4-3 جمع آوری اطلاعات.. 85

1-4-3 جامعه آماری. 85

2-4-3 روش جمع آوری اطلاعات.. 85

5-3 روش نمونه گیری. 86

6-3 اندازه نمونه 87

7-3 طبقه بندی اطلاعات.. 88

8-3 اطلاعات کلی از خصوصیات نمونه آماری پژوهش.. 89

9-3 طرح آماری. 91

10-3 آزمون تک متغیری مجذور کای. 91

11-3 توزیع تی - استیودنت.. 92

12-3 اعتبار پرسشنامه 93

13-3 پایایی آزمون. 93

1-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش اول سوالات پرسشنامه 94

2-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش دوم سوالات پرسشنامه 96

3-13-3مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش سوم سوالات پرسشنامه 97

4-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش چهارم سوالات پرسشنامه 98

5-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش پنجم سوالات پرسشنامه 99

6-13-3 مقدار ضریب آلفای کرنباخ برای بخش ششم سوالات پرسشنامه 100

14-3 قلمرو پژوهش.. 101

15-3خلاصه فصل. 101

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4-‏ مقدمه 103

2-4 آمار توصیفی: 103

1-2-4 بررسی خصوصیات فردی پاسخ دهندگان. 104

2-2-4آماره های توصیفی پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108

3-4 آزمون فرضیه های تحقیق. 108

1-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اول: 108

2-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم: 110

3-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم: 111

4-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم: 112

5-3-4 تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم: 114

6-3-4تجزیه و تحلیل فرضیه ششم: 115

4-4 آزمون كای-دو : 116

5-4 آزمون مقایسه نظرات دو گروه از پاسخ دهندگان: 119

6-4 آزمون مقایسه تاثیر آموزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای ‌در مهارتها و عملکرد حسابداران: 122

7-4 نتایج آزمون فرضیه ها به طور خلاصه 123

8-4 خلاصه فصل. 126

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5-مقدمه 128

2-5 مرور چارچوب تحقیق. 128

3-5 نتیجه گیری. 129

4-5 نتایج کلی آزمون فرضیه ها : 130

5-5 محدودیتهای تحقیق. 132

6-5 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 132

7-5 پیشنهادهای عملی تحقیق. 133

پیوستها

پیوست الف) : پرسشنامه 135

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 141

منابع لاتین: 142

چکیده انگلیسی: 149

جدول 1-2 رویکردهای آموزش ضمن خدمت اشریج. 40

جدول 2-2 برداشت جدید از جایگاه ارزشیابی در برنامه ریزی آموزشی. 48

جدول 3-2 چهار سطح ارزشیابی در الگوی كرك پاتریك. 50

جدول 4-2 برنامه های آموزشی جامعه حسابداران رسمی ایران در سال 88. 63

جدول 1-3 مشخصات جامعه آماری. 88

جدول 2-3 تعداد کل نمونه و توزیع پرسشنامه بر حسب.. 89

جدول4-3 توزیع افراد را به تفکیک رشته تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90

جدول 5-3 توزیع افراد نمونه را به تفکیک مدرک تحصیلی در دو گروه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی نشان می دهد. 90

جدول 1-4 اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105

جدول 2-4 :رشته تحصیلی آزمودنی ها 106

جدول 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107

جدول 4-4: پرسش نامه های توزیع و جمع آوری شده 108

جدول 5-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه اول. 109

جدول 6-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه دوم 110

جدول 7-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه سوم 112

جدول 8-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه چهارم 113

جدول 9-4 :آزمون تی- استیودنت برای فرضیه پنجم 114

جدول 10-4:آزمون تی- استیودنت برای فرضیه ششم 116

جدول 11-4 :آزمون کای - دو برای پاسخ دهندگان بخش دولتی. 117

جدول 12-4 :آزمون کای - دو برای پاسخ دهندگان بخش خصوصی. 118

جدول 13-4 :آزمون تی دو نمونه ای برای مقایسه نظرات بخش خصوصی و دولتی. 120

جدول 14-4: آزمون ویلكاكسون - مقایسه تاثیر آموزش حرفه ای و غیر حرفه ای بر عملکرد 122

جدول 15-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- تی استیودنت.. 123

جدول 16-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون کای دو. 124

جدول 17-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون ویلکاکسون. 125

جدول 18-4 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها- آزمون فریدمن(a) 125

جدول 1-5 : نتایج کلی آزمون فرضیه ها 131

نمودار 1-2 :فرآیند سیستم آموزشی. 16

نمودار 2-2 الگوی نظامدار آموزش ضمن خدمت.. 38

نمودار 3-2 الگوی سنتی در اجرای دوره های آموزشی. 44

نمودار 4-2 الگوی گاسکی در اجرای دوره های آموزشی. 45

نمودار 5-2 الگوی ترکیبی در اجرای دوره های آموزشی. 45

نمودار6-2 چرخه برنامه ریزی دوره آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در "برداشت سنتی". 46

نمودار7-2چرخه برنامه ریزی دوره های آموزش ضمن خدمت و جایگاه ارزشیابی در این چرخه در "برداشت جدید" 47

نمودار1-3: مدل تحلیلی تحقیق. 84

نمودار 1-4 :اطلاعات سابقه کار آزمودنی ها 105

نمودار 2-4 : رشته تحصیلی آزمودنی ها 106

نمودار 3-4 : اطلاعات مدرک تحصیلی آزمودنی ها 107

نمودار 4-4: نمودار مقایسه نظرات پاسخ دهندگان بخش خصوصی و دولتی. 121

چكیده:

کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین تاثیر آموزش های حرفه ای مستمر بر روی عملکرد حرفه ای حسابداران رسمی که در جامعه حسابداران رسمی ایران عضویت دارند، انجام گردید. محقق نظرسنجی را طراحی نمود که از مقیاس 5 امتیازی لیکرت استفاده می نمود و از طریق پرسشنامه ای که بین اعضای جامعه حسابداران رسمی توزیع گردید انجام شد. نظرسنجی بر روی ارزش مشهود و محسوس آموزشهای حرفه ای مستمر و همچنین بر روی نگرش های موجود نسبت به این آموزش و نیز مطلوبیت روشهای ارائه آموزش متمرکز گردیده است.

نتایج حاصل از نظرسنجی نشان می داد که حسابداران رسمی معتقدند که آموزشهای حرفه ای دارای ارزش می باشد به عبارت دیگر آموزشهای حرفه ای موجب افزایش دانش حسابداری و حسابرسی حسابداران رسمی شده و در بهبود عملکرد حرفه ای آنها نیز موثر بوده است. این نتایج همچنین نشان می دهند که حسابداران رسمی نسبت به آموزشهای حرفه ای مستمر، دیدگاه و نگرش مثبتی دارند. و از بین روشهای ارائه آموزش ، روش آموزش حضوری همراه با آزمون را اثربخش تر از سایر روشهای ارائه آموزش قلمداد نموده و در ضمن تاثیر آموزشهای غیر حرفه ای را در بهبود عملکرد ، مورد تایید قرار دادند.

مقدمه:

سازمانها و نهادهای مختلف هر جامعه ای عموما براساس نیازهای معینی نمودار می گیرند و توسعه می یابند. از این رو اهداف هرموسسه ای معمولا نشانه نیاز یا نیازهای ویژه ای است که برای ادامه حیات اجتماعی ضروری اند و تا زمانی که نیازهای مزبور باقی باشند، سازمانها به حیات خود ادامه می دهند و از طریق فعالیتهای خود، در راستای برطرف کردن این نیازها گام بر می دارند.بررسی نمودار گیری و تحول سازمانهای بشری نشان می دهد که در گذشته به علت سادگی جوامع و فناوری محدود،ساختار سازمانها و کارکردهای آنها نیز عموما ساده و ابتدایی بوده است. به همین دلیل هر فرد می توانست ظرف مدت کوتاهی از طریق کارآموزی یا آموزشهای استاد- شاگردی برای مشاغل خاص آماده شود. با این همه تغییر و تحول در ابعاد مختلف زندگی بشری، بخصوص پس از انقلاب صنعتی که چهره ویژه ای به مشاغل و حرف بخشید، آموزش استاد - شاگردی توانایی خود را برای آماده سازی افراد جهت تصدی مشاغل مختلف را از دست داد.تحولاتی که در سایه اختراعات،ابداعات و نوآوریها به منصه ظهور رسید،بر ابعاد مختلف زندگی تاثیر شگرفی گذاشت و در این بین سازمانها به منزله نهادهای برخاسته از بطن اجتماع ناگزیر از همگامی و همسویی با این تحولات بودند و بدین ترتیب ساختارهای سازمانی از اشکال ساده و سنتی به سوی انواع پیچیده و تخصصی سوق یافتند و وظایف و عملکردهای آنها نیز متحول و پیچیده شدند.در چنین وضعیتی،آماده شدن برای حرفه ای معین مستلزم صرف وقت زیاد و آموزشهای تخصصی بود و بدین ترتیب آموزش کارکنان بتدریج جایگاه ویژه ای در اکثر مشاغل پیدا کرد.در حال حاضر نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمانهای مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است؛زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری،علوم و فناوری پیشرفت نموده است.این تحول و دگرگونی به حدی است که عصر حاضر را عصر نیم عمر اطلاعات[1] نامیده اند؛یعنی دورانی که در هر چند سال،نیمی از اطلاعات بشری سوخت شده،اطلاعات جدید جایگزین آن ها می شود.

[1]- information half life

👇محصولات تصادفی👇

پایان نامه بررسی و مقایسه‌ میزان اضطراب دانشجویان پسر دانشگاه پیام نور پارساباد قبل از امتحانات و در ایام امتحانات آموزش های شبکه های کامپیوتری پایان نامه ی نانو مواد درصنعت برق و چگونگی ووروبرق به ایران دانلود پاورپوینت مدیریت مالی ۱ دانلود تحقیق در موردسرطان کولورکتال پولیپ