👈 فروشگاه فایل 👉

کاهش بهبودیافته تطبیقی نویز ضربه

ارتباط با ما

... دانلود ...

نام مجله:

IEEE

عنوان مقاله:

Improved Adaptive Impulsive Noise Suppression

Abstract- In this work an improved scheme for eliminating

impulsive noise of varying strengths from corrupted images

is proposed. A neural network is employed toclassify the

corrupted and non-corrupted pixels. Filtering is only carried

out on corrupted pixels keeping the non-corrupted ones intact.

Emphasis has been put on selection of relevant input and training

patterns. With appropriate choice of patterns the assiduous

task of training has become effortless as well as the noise

detection become reliable. Comparative analysis with competent

schemes on standard images at different noise conditions shows

that the proposed scheme outperforms its counterparts

کاهش بهبودیافته تطبیقی نویز ضربه

چکیده

در این تحقیق،طرح بهبود یافته­ایبرای از بین بردننویز ضربه با قدرت­هایمتفاوتدر تصاویرخراب­شده ارائه شده است. شبکه­ی عصبیبرای طبقه­بندی پیکسل­های خراب­شدهوسالم استفاده شده است. فیلترسازیتنها بر رویپیکسل­هایخراباعمال می­شود در حالیکه پیکسل­های سالم دست نخورده باقی می­مانند. تاکیداین مقاله بر روی انتخابورودی­ها و الگوهای آموزشی مربوطهاست. باانتخاب مناسبالگوها،وظیفه آموزشدشوار نبودهو همچنین آشکارسازی نویزقابل اعتمادمی­شود. تجزیه و تحلیل مقایسه­ایباطرح­های رقابتیبر روی تصاویراستاندارددرشرایطمختلفنویزنشان می­دهدکه عملکرد طرحپیشنهادیبهتراز طرح­های دیگر است.

.

👇محصولات تصادفی👇

دانلود پایان نامه احیا و حفاظت از بافت‌های با ارزش تاریخی پاورپوینت بررسی انتقال حرارت و جرم در مبدل های حرارتی غیر همسو ( ESP، Cyclone ) دانلود پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی -ghq پاورپوینت بررسی نظریات جدید در ساختارهای پویا و منعطف پاورپوینت بررسی جامع زراعت و کشاورزی