👈 فروشگاه فایل 👉

پایان نامه بررسی تأثیر معلولیت جسمی- حركتی نوجوانان دختر 19-13 سال شهر تهران بر خلاقیت آنها

ارتباط با ما

... دانلود ...

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول

مقدمه........................................ 2

بیان مسئله................................... 6

هدف تحقیق..................................... 8

اهمیت و ضرورت تحقیق............................ 10

فرضیه‌های تحقیق................................ 11

جامعه آماری.................................. 12

نمونه آماری................................... 12

ابزار پژوهش.................................. 12

تعریف اصطلاحات................................ 13

معلولیت...................................... 13

معلولیت جسمی- حركتی........................... 13

خلاقیت (تفكر خلاق)............................. 14

خودپذیری..................................... 14

خود.......................................... 15

خودپنداری.................................... 16

عنوان صفحه

روان‌نژندی (روان رنجوری)....................... 16

خودشكوفایی................................... 17

توانبخشی..................................... 17

فصل دوم

پیشینه تحقیق.................................. 19

بررسی تاریخی.................................. 21

تعریف خلاقیت.................................. 21

عوامل موثر بر خلاقیت.......................... 27

رابطه خلاقیت و ویژگی‌های شخصیتی................. 27

دیدگاه روانكاوی از خلاقیت..................... 29

دیدگاه گیلفورد درباره خلاقیت.................. 30

دیدگاه تورنس درباره خلاقیت.................... 31

خلاصه‌ای از تاریخچه نظریه‌های خود................ 32

مازلو و نظریه خود............................ 33

چگونگی شكل‌گیری خود............................ 34

خودپنداری.................................... 35

رشد خودپنداری در نوجوانی..................... 36

عنوان صفحه

خودواقعی و خود آرمانی........................ 37

خودشكوفایی و خلاقیت........................... 38

نقش تصویر ذهنی بدن در خودپنداری نوجوان........ 40

مروری بر دنیای معلولین........................ 41

معلول چیست؟.................................. 43

علل معلولیت‌ها................................ 45

انواع معلولیت................................ 45

جنبه‌های روانی معلولیت جسمی- حركتی............. 46

معلولیت جسمی- حركتی و خودپنداری............... 47

مشكلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی........... 48

تأثیر والدین بر شخصیت افراد معلول جسمی- حركتی.. 49

توان بخشی معلولین جسمی- حركتی................... 50

فصل سوم

موضوع تحقیق .................................. 53

جامعه آماری.................................. 53

گروه مقایسه.................................. 53

روش نمونه‌گیری.................................. 54

عنوان صفحه

روش تحقیق..................................... 54

ابزار تحقیق................................... 55

1- آزمون خلاقیت تورنس......................... 55

نمره‌گذاری پرسشنامه............................ 55

آزمون خودپذیری............................... 56

نمره‌گذاری آزمون خودپذیری...................... 56

روش آماری.................................... 57

نحوه اجرای آزمون.............................. 57

فصل چهارم

نقد و اعتبار فرضیه‌ها......................... 60

فرضیه شماره 1................................. 60

فرضیه شماره 2................................. 65

فرضیه شماره 3................................. 70

فصل پنجم

خلاصه فصول قبل................................ 76

تفسیر و نتیجه‌گیری.............................. 78

پیشنهادات.................................... 81

عنوان صفحه

محدودیت‌ها..................................... 83

ضمائم........................................ 84

منابع مورد مطالعه............................ 85

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4: مقایسه میانگین خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول......................... 60

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دخترغیرمعلول.................... 62

جدول 2-4: داده‌های مربوط به خلاقیت نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و خلاقیت نوجوانان دختر غیرمعلول................... 63

جدول 3-4: مقایسه میانگین خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و غیر معلول........................ 65

جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول...... 67

ادامه جدول 4-4: داده‌های مربوط به خصوصیت‌های منفی شخصیتی بین نوجوانان دختر معلول جسمی- حركتی و نوجوانان دختر غیرمعلول+. 68

جدول 5-4: مقایسه همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوان معلول با خود پذیری كمتر آنها...................................... 70

جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها............................. 72

ادامه جدول 6-4: داده‌های مربوط به همبستگی پایین بودن خلاقیت نوجوانان معلول با خودپذیری كمتر آنها.................... 73

👇محصولات تصادفی👇

ترجمه مقاله کنترل کردن Orobanche crenata در بین محصولات لگوم با شنبلیله دانلود پاورپوینت محوطه سازی پاورپوینت صادرات خاویار دانلود تحقیق در موردذخیره سازی ، بازیابی اطلاعات ومهندسی فایلها دانلودگزارش كارآموزی (عمران) سیستم حرارتی 29 ص